Política de privacitat

En compliment de la normativa de protecció de dades personals i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), a continuació Associació Hac Te (d’ara endavant, “Hac Te”) li proporciona la informació perquè conegui tots els elements rellevants al tractament de les seves dades.

1. Responsable del tractament

Identitat:  Associació HacTe (Hub d’Art, Ciència i Tecnologia)
NIF: G-67834697
Adreça postal: Avinguda Tibidabo, 39-43 (Barcelona)
Correu electrònic:  hacte@hactebcn.org

2. Finalitat del tractament i legitimació del tractament

Les seves dades personals poden ser tractades amb les següents finalitats:

 • Enviar comunicacions per correu electrònic en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic (newsletter).
  Base legal: El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l’usuari atorgar a traves de la corresponent casella i/o formulari habilitat a aquest efecte (article 6.1.a) RGPD).
 • Assistir, gestionar i atendre les possibles sol·licituds, comentaris, consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
  Base legal: El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l’usuari en remetre’ns la seva sol·licitud, comentari i/o consulta (article 6.1.a) RGPD).
 • Complir, executar, gestionar i mantenir la relació contractual existent amb els clients i/o proveïdors.
  Base legal: El tractament es realitza sobre les bases del compliment de la relació contractual existent amb el client i/o proveïdor (article 6.1.b) RGPD), i el compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent (article 6.1.c) RGPD).
 • Complir amb les nostres obligacions legals, possibles resolucions judicials i altres decisions determinades per les autoritats. Incloent la comunicació de les dades personals a les forces i cossos de seguretat, sempre que tinguem sospites o indicis d’una actuació que pugui constituir un il·lícit/delicte penal.
  Base legal: El tractament de les dades personals per a aquests fins es realitza sobre la base del compliment de les obligacions legals de Hac Te (article 6.1.c) RGPD).
3. Durada

Les dades personals de l’usuari seran tractades durant el període necessari per a complir amb els fins establerts en aquesta Política de Privacitat, així com per a conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim per a això ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta fi (p. Ex., en cas de consentiment, l’usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment) i, els períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingui en compte que les dades personals estaran bloquejades durant el termini legalment requerit per al compliment d’obligacions i responsabilitats legals. Les dades podran ser comunicades a les administracions i agències públiques, organismes i/o autoritats competents quan calgui o quan, per imperatiu legal, sigui obligatori.

4. Comunicació i transferència internacional de dades

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a les dades personals, els següents tercers:

 • Administracions públiques, Organismes i/o Autoritats competents i, les forces i cossos de seguretat pertinents, en supòsits que existeixi un requeriment, una obligació legal o considerem que hi ha indicis i/o sospites suficients per a estar davant un il·lícit o delicte penal.
 • Col·laboradors i tercers proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregats del tractament de dades. Amb tots els nostres proveïdors s’ha celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament conforme la normativa de protecció de dades personals.
 • Empleats i/o col·laboradors autoritzats per Hac Te, sempre subjectes a les normes de protecció de dades que resultin d’aplicació.

Hac Te no transfereix dades personals a països fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant, si es realitzés ens asseguraríem de disposar una adequada protecció de les dades personals mitjançant la utilització de les salvaguardes permeses per la normativa, especialment, l’ús de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

5. Drets
Si tractem les seves dades personals, ha de saber que els seus drets són:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: pot preguntar si estem tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquestes.
 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, únicament conservarem la seva informació per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, facilitarem el transvasament de les seves dades al nou responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si ens has donat el seu consentiment per a qualsevol propòsit específic, pot retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Per a exercir els seus drets ha de contactar amb nosaltres enviant un email a hacte@hactebcn.org  o per escrit a l’adreça postal que consta l’apartat 1 de la present política.

Sempre que ho consideri oportú pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).