Avís legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta l’avís legal, les condicions d’ús de la pàgina web, els drets de propietat intel·lectual i la limitació de la responsabilitat.

Informació general
1- Informació general (ja publicat al web)

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc Web:
Denominació social: Associació Hac Te (Hub d’Art, Ciència i Tecnologia)
Domicili social: Avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona, Estat espanyol)
C.I.F.: G-67834697
Email: hacte@hactebcn.org
Dades registrals: Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 70858

2- Condicions d’ús de la pàgina web

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l’accés, que demanem que llegiu detingudament. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

Hac Te, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació amb finalitat informativa, divulgativa, acadèmica, científica o similar, sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l’usuari, excepte en els casos previstos.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no necessita subscripció o registre previs.  L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús i, si és el cas, les condicions específiques d’ús que hi siguin aplicables. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que ha de respondre en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, Hac Te no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, Hac Te queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

3- Drets de propietat intel·lectual

Hac Te és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web –aspecte i comportament o look and feel–, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, Hac Te disposa del corresponent consentiment per a l’ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

L’accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

Hac Te no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquest lloc web, sempre que ho siguin a la pàgina principal. Es prohibeixen expressament enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un “link” o enllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit de Hac Te, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de Hac Te dels seus continguts o serveis.

4- Limitació de la responsabilitat

Posant a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, li volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, malgrat que Hac Te ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

Hac Te no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, Hac Te no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, Hac Te no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena vinculats al que s’ha dit anteriorment i que es puguin produir per (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (v) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’usuari s’obliga a mantenir indemne Hac Te per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, dels fets.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar Hac Te. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.

Hac Te es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

ATENCIÓ: Aquestes condicions generals d’ús han estat establertes amb data 13 de juliol de 2022. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d’emissió cada vegada que l’usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

5- Legislació aplicable i Tribunals competents

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l’Estat espanyol. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts amb relació a la interpretació i el contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Pots consultar els Estatuts d’Hac Te en aquest enllaç.